معرفی سرویس کار شبکه

وظایف شبکه کار چیست؟

سرویس کار شبکه می تواند خدماتی در حوزه پسیو شبکه یا اکتیو شبکه ارائه دهد. وظایف افراد در این دو حوزه متفاوت است، اما به طور کلی این افراد به خدمات مرتبط با زیر ساخت های شبکه و همچنین راه اندازی شبکه تسلط کافی دارند. در واقع شغل آن ها نوعی تعمیر کاری شبکه ها

Read More